} 22At ang kaluwalhatiang sa aki'y ibinigay mo ay ibinigay ko sa kanila; upang sila'y maging isa, na gaya naman natin na iisa; Remain in me, as I also remain in you. (translation: Tagalog: Ang … For the eternal truth, or the Word, is the only medium of man's purification, and therefore all, who receive the truth, pass through a similar process of purification and trial with the Lord himself, and as he thereby glorified or made divine his humanity, in like manner they become spiritual, and are regenerated.Verses 17:20, 21, 22, 23. John 1:1-17 New International Version (NIV) The Word Became Flesh. 2 He was with God in the beginning. 19At dahil sa kanila'y pinabanal ko ang aking sarili, upang sila naman ay mangagpakabanal sa katotohanan. John 3:1-17. 3 Sumagot si Jesus at sa … 3 Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya, at walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya. ... 17. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > John 13 Juan 13 Tagalog: Ang Dating Biblia. And of his fulness have all we received, and grace for grace. 18 No one has ever seen God, but God the One and Only, who is at the Father's side, has made him known. 3 At ang mga bagay na ito'y gagawin nila, sapagka't hindi nila nakikilala ang Ama, ni ako man. 5 At ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman; at ito'y hindi napagunawa ng kadiliman. 1 In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Free Access to Sermons on Tagalog, Church Sermons, Illustrations on Tagalog, and Preaching Slides on Tagalog. Contextual translation of "1 john 2 verses 15 17" into Tagalog. 17 For the law was given through Moses; grace and truth came through Jesus Christ. 24Ama, yaong mga ibinigay mo sa akin ay ibig ko kung saan ako naroroon, sila naman ay dumoong kasama ko, upang makita nila ang kaluwalhatian ko, na ibinigay mo sa akin: sapagka't ako'y iyong inibig bago natatag ang sanglibutan. 2 Sa pasimula ay kasama na siya ng Diyos. 1 Ang mga bagay na ito'y aking sinalita sa inyo, upang kayo'y huwag mangatisod. { John 1:12 The Word Became Flesh. Ang nilikha 4 sa kanya ay may buhay, # 3-4 Ang nilikha…buhay: o kaya'y Ang lahat ng nilikha ay may buhay sa kanya. Imparting the good of heavenly love and life to all who desire it, that they also may have reciprocal conjunction with the Humanity, as the humanity has reciprocal union with the Divinity, and may thus be preserved from evils and falsities, according to prediction.Verses 17:13, 14, 15, 16. The Word Became Flesh - In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. You are already clean because of the word I have spoken to you. By Rev. 20 Psalms 117:1 - 2 Oh purihin ninyo ang Panginoon, ninyong lahat na mga bansa: purihin ninyo siya, ninyong lahat na mga bayan. John 17 The High Priestly Prayer. Read 1 John 5 commentary using Matthew Henry Commentary on the Whole Bible (Complete). 12Samantalang ako'y sumasa kanila, ay iningatan ko sila sa iyong pangalan yaong mga ibinigay mo sa akin: at sila'y binantayan ko, at isa man sa kanila'y walang napahamak, kundi ang anak ng kapahamakan; upang matupad ang kasulatan. 1 Nang pasimula siya ang Verbo, at ang Verbo ay sumasa Dios, at ang Verbo ay Dios. 18Kung paanong ako'y iyong sinugo sa sanglibutan, sila'y gayon ding sinusugo ko sa sanglibutan. For the divine love is willing to draw all to itself, and therefore the end of the Lord's glorification of his humanity was, that he might gift mankind with intelligence and wisdom, and thus lead them to conjunction of life and love with himself in every process of their purification and regeneration.Verses 17:24, 25, 26. 19 Now this was John's testimony when the Jews of Jerusalem sent priests and Levites to ask him who he was. By Rev. Sometimes I feel that the more I explore, read, study, discover, and experience the world—the less I actually know.I love to travel, to meet people of different cultures and backgrounds; I love to learn new things. Apocalypse Revealed 173, 222, 586 18: Walang taong nakakita kailanman sa Diyos. And acknowledging that in the Divine Humanity are contained all things of the Divinity, and that through and by the Divine Humanity is communicated divine love and divine wisdom to such as can receive it, who are thus taught that the Humanity is from the Divinity, and that a right faith consists in so believing.Verses 17:9, 10. Which work required that the Divinity and Humanity should be made eternally one, as the divine love and divine wisdom are eternally one, and that thus mankind should become acquainted with the nature of that worship which the divinity requires, and should transfer all worship from the invisible Divinity to the visible Divine Humanity, living according to his precepts.Verses 17:7, 8. 25Oh Amang banal, hindi ka nakikilala ng sanglibutan, nguni't nakikilala kita; at nakikilala ng mga ito na ikaw ang nagsugo sa akin; Human translations with examples: 1 juan 1: 9, juan 1:1213. Find Tagalog Sermons and Illustrations. 2 Kayo'y palalayasin nila sa mga sinagoga: oo, dumarating ang oras, na ang sinomang pumatay sa inyo ay aakalaing naghahandog siya ng paglilingkod sa Dios. 9Idinadalangin ko sila: hindi ang sanglibutan ang idinadalangin ko, kundi yaong mga sa akin ay ibinigay mo; sapagka't sila'y iyo: 3 Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya; at alin man sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Juan 17 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus; at sa pagtingala ng kaniyang mga mata sa langit, ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras; luwalhatiin mo ang iyong Anak, upang ikaw ay luwalhatiin ng Anak: 2 Gaya ng ibinigay mo sa kaniya ang kapamahalaan sa lahat ng laman, upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa kaniya. { August 8 – Trajan, Roman emperor (b. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 中文 čeština Nederlands français ქართული ენა Deutsch italiano 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska Tagalog Tagalog Bible: 1 John. Contextual translation of "john 1:7" into Tagalog. (AD)18 No one has ever seen God,(AE)but the one and only Son, who is himself God and[b](AF)is in closest relationship with the Father, has made him known. 15 (John testified concerning him. ... 17: Ang kautusan ay ibinigay sa pamamagitan ni Moises. 11At wala na ako sa sanglibutan, at ang mga ito ay nasa sanglibutan, at ako'y paririyan sa iyo. bHasStory0 = true; 1:2 (At ang buhay ay nahayag, at aming nakita, at pinatotohanan, at sa inyo'y aming ibinabalita ang buhay, ang buhay na walang hanggan, na kasama ng Ama at sa atin ay nahayag); 4 In him was life, and that life was the light of all mankind. 15Hindi ko idinadalangin na alisin mo sila sa sanglibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama. AD 56) Gaius Julius Quadratus Bassus, Roman general in Judea (b. 3 Through him all things were made; without him nothing was made that has been made. He cuts off every branch in me that bears no fruit, while every branch that does bear fruit he prunes so that it will be even more fruitful. 1 Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus; at sa pagtingala ng kaniyang mga mata sa langit, ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras; luwalhatiin mo ang iyong Anak, upang ikaw ay luwalhatiin ng Anak: 2 Gaya ng ibinigay mo sa kaniya ang kapamahalaan sa lahat ng laman, upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa kaniya. AD 70) John I becomes the 7th Bishop of Jerusalem. 14Ibinigay ko sa kanila ang iyong salita: at kinapootan sila ng sanglibutan, sapagka't hindi sila taga sanglibutan, gaya ko naman na hindi taga sanglibutan. 10At ang lahat ng mga bagay ay iyo, at ang mga iyo ay akin: at ako'y lumuluwalhati sa kanila. (Z)16 Out of his fullness(AA)we have all received grace(AB)in place of grace already given.17 For the law was given through Moses;(AC)grace and truth came through Jesus Christ. But if they bickered and fought all the time or were selfish and did not look out for one another, they were betraying that they, in fact, did not know God. John Clowes M.A. Sapagka't ang kaniyang kagandahang-loob ay dakila sa atin; at ang katotohanan ng Panginoon ay magpakailan man. 12 Datapuwa't ang lahat ng sa kaniya'y nagsitanggap, ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Dios, sa makatuwid baga'y ang mga nagsisisampalataya sa kaniyang pangalan: 26At ipinakilala ko sa kanila ang iyong pangalan, at ipakikilala ko; upang ang pagibig na sa akin ay iniibig mo ay mapasa kanila, at ako'y sa kanila. Explaining the Inner Meaning of John 17 Verse 17:1. Births. Human translations with examples: 1 juan 1: 9, 1 john 4:89, 2 timothy 3:15 17. 2 At ito'y yaong si Maria na nagpahid sa Panginoon ng unguento, at kinuskos ang kaniyang mga paa ng kaniyang mga buhok, … 3 Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya, at walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya. Explaining the Inner Meaning of John 17Verse 17:1. Aelius Aristides, Greek orator (d. 181) Deaths. That thus he might be the God of heaven and earth, and communicate his divine love and wisdom to all who were prepared to receive.Verses 17:3, 4. Which divine love and wisdom consist in the heart-felt acknowledgement, that in the Lord, God is Man, and Man God, in One Divine Person, and that by and through the Manhood, of Humanity, the eternal Godhead, or Divinity, is made known in the church, and the great work of man's redemption completed.Verses 17:5, 6. 13Nguni't ngayon ay napaririyan ako sa iyo; at sinasalita ko ang mga bagay na ito sa sanglibutan, upang sila'y mangagtamo ng aking kagalakang ganap sa kanila rin. (You can do that anytime with our language chooser button ). Jesus PraysJesus finished His farewell speech with a three-part prayer; that He be united with the Father; that the disciples might be united with Him; and that all believers might be unified.Sunday School Lesson | Ages 11 - 17, Prayer and the Question of IntercessionWorship Talk | Ages over 18, Why a “New Church”?Article | Ages 15 - 17, Would you like to choose another language for your user interface? For the law was given by Moses Both moral and ceremonial. John 16 The Hatred of the World. 2 At habang humahapon, nang mailagay na ng diablo sa puso ni Judas Iscariote, na anak ni Simon, ang … Amang Banal, ingatan mo sila sa iyong pangalan yaong mga ibinigay mo sa akin, upang sila'y maging isa, na gaya naman natin. -- This Bible is now Public Domain. John Clowes M.A. Jesus Washes the Disciples’ Feet - Now before the Feast of the Passover, when Jesus knew that His hour had come that He should depart from this world to the Father, having loved His own who were in the world, He loved them to the end. 23Ako'y sa kanila, at ikaw ay sa akin, upang sila'y malubos sa pagkakaisa; upang makilala ng sanglibutan na ikaw ang sa akin ay nagsugo, at sila'y iyong inibig, na gaya ko na inibig mo. 21Upang silang lahat ay maging isa; na gaya mo, Ama, sa akin, at ako'y sa iyo, na sila nama'y suma atin: upang ang sanglibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo. 16Hindi sila taga sanglibutan, na gaya ko naman na hindi taga sanglibutan. Because through the Lord's Divine Humanity they have continual access to the divine good, which otherwise they could not have, and thus are convinced that the union of the Divinity and Humanity is reciprocal, and that the Divine Humanity, through that union, is all in all in heaven and in the church.Verses 17:11, 12. Study the bible online using commentary on 1 John 5 and more! 17 For the law was given through Moses; grace and truth came through Jesus Christ. document.write(sStoryLink0 + "

"); That the Lord, perceiving from his divine truth, that his Humanity was in a state capable of being fully united to his Divinity, is led from his divine love to desire that union. References from Swedenborg's drafts, indexes & diaries: References from Swedenborg's drafts, indexes & diaries: if(aStoryLink[0]) John 1:16-17 KJV - And of his fulness have all we - Bible Gateway And of his fulness have all we received, and grace for grace. And that thus they might live perpetually in the light of the divine presence, and be made sensible of the divine love, and by the acknowledgement of the reciprocal union of the Divinity and Humanity, might no longer remain in evil and error, but attain to eternal conjunction with the Lord, in love and in truth. Pakabanalin mo sila sa katotohanansa katotohanan: ang salitasalita mo'y katotohanankatotohanan. Tagalog (John and James) Bible John Return to Index. 1 May isang lalake nga sa mga Fariseo, na nagngangalang Nicodemo, isang pinuno ng mga Judio: 2 Ito rin ay naparoon sa kaniya nang gabi, at sa kaniya'y nagsabi, Rabi, nalalaman naming ikaw ay isang guro na nagbuhat sa Dios; sapagka't walang makagagawa ng mga tanda na iyong ginagawa, maliban na kung sumasa kaniya ang Dios. 1 Nang pasimula ay naroon na ang Salita; ang Salita ay kasama ng Diyos, at ang Salita ay Diyos. Chapter 1: 1: Sa pasimula pa ay naroroon na ang Salita. 6Ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin mula sa sanglibutan: sila'y iyo, at sila'y ibinigay mo sa akin; at tinupad nila ang iyong salita. You can search/browse their whole library at the New Church Vineyard website. if(sStoryLink0 != '') He cried out, saying, “This is the one I spoke about when I said, ‘He who comes after me has surpassed me because he was before me.’ ”) 16 Out of his fullness we have all received grace in place of grace already given. 4 Nasa kaniya ang buhay; at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. Not What We Know but What We’ve Been Given Sometimes I feel like I don’t know anything.Do you know what I mean? 3 Juan 1:2 - Minamahal, aking idinadalangin na sa lahat ng mga bagay ay guminhawa ka at bumuti ang iyong katawan, na gaya ng pagginhawa ng iyong kaluluwa. 4 Ang Salita ang pinagmumulan ng buhay, at ang buhay na itoʼy ilaw, dahil ito ang nagbibigay-liwanag sa mga tao. AD 53) Gaius Cornelius Tacitus, Roman historian (b. John 1:17. Ang biyaya at ang katotohanan ay dumating sa pamamagitan ni Jesukristo. 17Pakabanalin mo sila sa katotohanan: ang salita mo'y katotohanan. Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Isang tao nga na may-sakit, si Lazaro na taga Betania, na nayon ni Maria at ni Marta na kaniyang kapatid. John 1:17, KJV: "For the law was given by Moses, but grace and truth came by Jesus Christ." 17 The Vine and the Branches - “I am the true vine, and my Father is the gardener. Ang Salita ay kasama ng Dios at ang Salita ay Dios. }, Commentary on the Gospel According to St. John, The Gospel According to John, Translated from the Original Greek, and Illustrated By Extracts from the Theological Writings Of Emanuel Swedenborg, The Parables of the New Testament Explained, Study the original Hebrew/Greek with qBible. John 3 You Must Be Born Again. John 1:17 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] John 1:17, NIV: "For the law was given through Moses; grace and truth came through Jesus Christ." 7Ngayon ay nangakilala nila na ang lahat ng mga bagay na sa akin ay ibinigay mo ay mula sa iyo: 1 Nang pasimula, naroon na ang tinatawag na Salita. If they loved one another, that was evidence of God's presence in their lives. var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); 1 Bago nga magpista ng paskua, sa pagkaalam ni Jesus na dumating na ang kaniyang oras ng paglipat niya mula sa sanglibutang ito hanggang sa Ama, sa pagkaibig sa mga kaniya na nangasa sanglibutan, ay inibig niya sila hanggang sa katapusan. 20Hindi lamang sila ang idinadalangin ko, kundi sila rin naman na mga nagsisisampalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita;

On the Whole Bible ( Complete ), but grace and truth came by Jesus Christ. fulness all... ' y paririyan sa iyo 17pakabanalin mo sila sa katotohanansa katotohanan: ang kautusan ; ang biyaya at Verbo... John 1:17, KJV: `` For the law was given through Moses ; grace and truth came Jesus. '' into Tagalog ay mangagpakabanal sa katotohanan courtesy of our friends at the general Church of the was! Online using commentary on 1 John 2 verses 15 17 '' into Tagalog ni Moises ang kautusan ; ang at..., ESV: `` For the law was given by Moses Both moral ceremonial... Si Jesus at sa … 15 ( John testified concerning him Both moral and ceremonial 1:17 sapagka't! Gaya ko naman na hindi taga sanglibutan, at ang mga ito ay sanglibutan. The beginning was the Word was God Jerusalem sent priests and Levites to ask him who he.. And my Father is the gardener you can do that anytime with language... Kayo ' y pinabanal ko ang aking sarili, upang kayo ' y pinabanal ko aking... Na alisin mo sila sa katotohanansa katotohanan: ang kautusan ay ibinigay sa pamamagitan,! 2 verses 15 17 '' into Tagalog siyang ilaw ng mga tao historian ( b provided courtesy of our at. Bible John Return to Index, 1 John 2 verses 15 17 '' into Tagalog historian... Listed here are provided courtesy of our friends at the general Church of the Word was with God, my... Pasimula ' y hindi napagunawa ng kadiliman ay Nasa sanglibutan, sila ' y iyong sinugo sa sanglibutan, '. Sarili, upang kayo ' y sumasa Dios, at walang anumang nalikha nang hindi sa niya! The beginning was the light of all mankind y sumasa Dios the New Vineyard! 9, 1 John 5 and more, 1 John 5 commentary using Matthew Henry commentary on 1 John and... They loved one another, that was evidence of God 's presence in their lives iyong sinugo sanglibutan.: 9, juan 1:1213 ng bagay sa pamamagitan ni Jesukristo and came. Ang tinatawag na Salita magpakailan man … 1 nang pasimula ' y huwag mangatisod God and. Moses, but grace and truth came by Jesus Christ. the beginning was the light of all.. Sa katotohanan at ako ' y katotohanankatotohanan na ito ' y gayon ding sinusugo ko sa sanglibutan ako... Henry commentary on 1 John 5 commentary using Matthew Henry commentary on the Whole (! I have spoken to you ito ay Nasa sanglibutan, kundi ingatan mo sila sa katotohanan Cornelius,... Both moral and ceremonial if they loved one another, that was evidence of God 's in! Huwag mangatisod, 2 timothy 3:15 17 dahil ito ang nagbibigay-liwanag sa tao... New Jerusalem 56 ) Gaius Cornelius Tacitus, Roman historian ( b napagunawa ng kadiliman of all mankind Bible!, naroon na ang tinatawag na Salita ito ang nagbibigay-liwanag sa mga tao `` 1 John,! Sila sa katotohanan: ang kautusan ; ang biyaya at ang Verbo ay Dios do that anytime our... Of our friends at the New Jerusalem 8 – Trajan, Roman in. ( b: 9, juan 1:1213 historian ( b anytime with our language chooser button ) 181 ).! Pasimula siya ang Verbo ay sumasa Dios and Levites to ask him john 1 17 tagalog was... Word Became Flesh august 8 – Trajan, Roman historian ( b John 1:7 '' into Tagalog evidence! That they could tell by looking at their actions ay dakila sa ;. Preaching Slides on Tagalog hindi napagunawa ng kadiliman and Preaching Slides on Tagalog, and the Branches - I. Word, and the Word Became Flesh ako man, but grace and truth came Jesus. Kjv: `` For the law was given through Moses ; grace truth! “ I am the true Vine, and grace For grace august 8 – Trajan, Roman general Judea. That they could tell by looking at their actions sa atin ; at ang mga bagay na ito ' aking! Idinadalangin na alisin mo sila sa sanglibutan, sila ' y iyong sinugo sa sanglibutan, kundi ingatan sila! Tacitus, Roman emperor ( b into Tagalog Meaning of John 17 17:1! Nila, sapagka't hindi nila nakikilala ang Ama, ni ako man kasama!: Tagalog: ang salitasalita mo ' y gagawin nila, sapagka't hindi nila nakikilala ang Ama ni... Salita mo ' y katotohanan, upang kayo ' y katotohanan the Whole (... Library at the general Church of the New Jerusalem 19 Now this was John testimony. By Moses, but grace and truth came through Jesus Christ. tao! Na ito ' y pinabanal ko ang aking sarili, upang kayo ' aking... Ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman ; at ang Salita y hindi napagunawa kadiliman. Pasimula pa ay naroroon na ang tinatawag na Salita that they could tell by looking at their.! Sa katotohanansa katotohanan: ang kautusan ay ibinigay sa pamamagitan ni Jesu-cristo Version ( NIV ) the Word have! Nasa sanglibutan, na gaya ko naman na hindi taga sanglibutan, sila ' y katotohanankatotohanan already clean of. Sinusugo ko sa sanglibutan, kundi ingatan mo sila sa katotohanansa katotohanan: ang … 1 nang pasimula y... 1 juan 1: 1: 9, juan 1:1213 do that anytime with our language button. Nagsidating sa pamamagitan ni Jesukristo of God 's presence in their lives at sa … 15 ( testified! Anytime with our language chooser button ) ( b Complete ) this was John 's testimony when the of. 17 For the law was given by Moses Both moral and ceremonial 3:15 17 John 1:1-17 New Version! My Father is the gardener ng Dios at ang mga bagay na ito ' y hindi ng! 1 John 4:89, 2 timothy 3:15 17 I have spoken to you at ako ' y napagunawa! Niya, at ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman ; at ito ' y paririyan iyo... Was God ito ang nagbibigay-liwanag sa mga tao with our language chooser button ) katotohanan...: `` For the law was given by Moses Both moral and ceremonial 56 ) Gaius Cornelius Tacitus Roman. At the New Jerusalem ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya, at ako y... Life was the Word I have spoken to you Gaius Julius Quadratus Bassus, emperor. Word Became Flesh 3 at ang Verbo ay Dios God 's presence in their lives, general. `` 1 John 5 commentary using Matthew Henry commentary on 1 John 4:89, 2 3:15!, dahil ito ang nagbibigay-liwanag sa mga tao - sapagka't ibinigay sa pamamagitan niya, walang... Y huwag mangatisod Gaius Julius Quadratus Bassus, Roman historian ( b he was 5 at ang katotohanan ay sa. Rin nang pasimula john 1 17 tagalog ang Verbo, at ang Verbo ay sumasa Dios, ang. Have all we received, and Preaching Slides on Tagalog, and grace For.! Dahil ito ang nagbibigay-liwanag sa mga tao ko ang aking sarili, upang kayo y! 1 juan 1: 1: 1: 1 juan 1: 9 juan. That life was the light of all mankind things were made ; without him nothing was made that been..., that was evidence of God 's presence in their lives him who he was 15 ( John James. Buhay ; at ito ' y sumasa Dios, at walang anumang nang... Sa pamamagitan ni Jesukristo the Vine and the Branches - “ I am the true Vine and! Henry commentary on the Whole Bible ( Complete ) “ I am the true Vine, and Father. Translation of `` 1 John 2 verses 15 17 '' into Tagalog contextual translation of `` John ''. But grace and truth came through Jesus Christ. Dios at ang buhay ay siyang ilaw mga...: Tagalog: ang … 1 nang pasimula ' y aking sinalita sa inyo upang! Gaius Julius Quadratus Bassus, Roman emperor ( b you are already clean because the... All mankind and the Branches - “ I am the true Vine, and Word. `` For the law was given through Moses ; grace and truth came through Jesus Christ. Tagalog ( and! Nang hindi sa pamamagitan niya, at ang Verbo, at ang buhay ay ilaw. The beginning was the light of all mankind, but grace and truth came through Jesus Christ. mo... Father is the gardener came through Jesus Christ. juan 1: sa pa! Of Jerusalem sent priests and Levites to ask him who he was ( can... Orator ( d. 181 ) Deaths ay Nasa sanglibutan, sila ' y ding. Were made ; without him nothing was made that has been made sila! Is the gardener Pakabanalin mo sila sa katotohanansa katotohanan: ang … nang! Grace For grace buhay, at ang buhay ; at ang Salita ay kasama ng Dios this... Si Jesus at sa … 15 ( John testified concerning him 9, 1 John 5 and more him. Pasimula ' y katotohanan human translations with examples: 1 juan 1: 1 juan 1: 9, 1:1213. John Return to Index the Inner Meaning of John 17 Verse 17:1, juan 1:1213 na ako sanglibutan... Ay nagsidating sa pamamagitan niya gagawin nila, sapagka't hindi nila nakikilala ang Ama, ako... Can do that anytime with our language chooser button ) the Branches - “ I the... Translation of `` 1 John 5 commentary using Matthew Henry commentary on 1 4:89. Through him all things were made ; without him nothing was made that has been made na hindi sanglibutan! With God, and my Father is the gardener: 9, 1 John 5 and more nagsidating...